Materiel-, regel-, säkerhets- och tävlingsledningskommittén

Svenska Fäktförbundets kommitté för materiel, regler, säkerhet och tävlingsledning ansvarar för SvFF:s Tävlingsbestämmelser, Råd om säkerhet mm samt andra frågor som rör regler, materiel och säkerhet.

E-post till kommittén: mrst@fencing.se

Ledamöter

Orvar Jönsson, ordförande

Stefan Clausen
Mattias Edlund
Henrietta Liljengren
Eva Löfgren
Aleksandar Matic
Sten Wessman

Ur instruktionen:
Kommittén för materiel, reglements- och säkerhetsfrågor ansvarar för att Svenska Fäktförbundets verksamhet inom dessa områden bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och är i detta sammanhang styrelsens organ för beredning och handläggning av ärenden. I detta syfte ska kommittén:

1. Ta initiativ till och lämna förslag på förändringar av Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser.

2. Fastställa Svenska Fäktförbundets råd om säkerhet mm.

3. Vara beredande organ för Svenska Fäktförbundets ställningstaganden i frågor om materiel, regler, säkerhet och tävlingsledning som uppkommer inom FIE och EFC, till exempel förslag om regeländringar

4. Vid behov ta initiativ till svenska förslag om ändring av FIE:s eller EFC:s regler

5. Verka för att höja kompetensen inom tävlingsledning i Sverige, utveckla rutiner och metoder samt där så är möjligt underlätta samarbete och erfarenhetsutbyte

6. Vid behov samråda med övriga organ inom SvFF, i synnerhet när det gäller frågor om licens- och tävlingsadministration som handläggs av kalendergruppen.

7. Ansvara för att vapen- och materielkontrollen vid svenska tävlingar håller god nivå ur säkerhetsmässigt och sportsligt hänseende

Läs hela instruktionen i Svenska Fäktförbundets Arbetsordning