Domarkommission

Svenska Fäktförbundets domarkommission är förbundsstyrelsens organ för att rekrytera, utbilda, licensiera och vidareutbilda domare samt att handlägga övriga frågor som rör Svenska Fäktförbundets domarverksamhet.

Kontakt: domare@fencing.se

Ordförande: Stefan Clausen

Medlemmar
Max Hellström
Ulf Wikström

Ur instruktionen:

"Domarkommissionen är förbundsstyrelsens organ för att rekrytera, utbilda, licensiera och vidareutbilda domare samt att handlägga övriga frågor som rör Svenska Fäktförbundets domarverksamhet.

1. Efter anvisningar av styrelsen ansvarar domarkommissionen för arbetet med att rekrytera och utbilda domare till svensk fäktning.

2. Domarkommissionen ska efter anvisningar av styrelsen föra register över licensierade domare, deras licensstatus och deras utbildningar.

3. Domarkommissionen ansvarar för att licensierade domare ges möjligheter att vidmakthålla och utveckla sin domarkompetens.

4. Domarkommissionen föreslår detaljbudget för domarverksamheten till SvFF:s förbundsstyrelse samt genomför budgetuppföljning under och efter varje verksamhetsår.

5. Domarkommissionen skall inför varje verksamhetsår upprätta en verksamhetsplan för sin verksamhet samt avge en redovisning till styrelsen vid en av styrelsen fastställd tidpunkt

6. Domarkommissionen ansvarar för att sammanställa och informera domarna om gällande regelverk, praxis, etik och annat som är av vikt och värde i domarnas verksamhet.

7. Domarkommissionen ska stödja och samarbeta med SDF och föreningar i rekrytering och utbildning av domare.

8. Genom förbundets hemsida ska domarkommissionen aktivt informera SDF, föreningar och andra i frågor som rör domarverksamheten. Hemsidan ska också vara ett forum för dialog i domarfrågor.

9. Domarkommissionen ansvarar för rekrytering av domare till internationella domaruppdrag som uppkommer inom ramen för SvFF:s verksamhet.

10. Domarkommissionen ska i förekommande fall göra förbundsstyrelsen uppmärksam på ändringar i FIE:s tävlingsbestämmelser och i andra regelverk som kan vara av betydelse för förbundets tävlingsbestämmelser och förbundets domarreglemente."

Läs hela instruktionen i Svenska Fäktförbundets Arbetsordning