Riktlinjer för föreningsstöd från Idrottslyftet 2017

Idrottslyftets övergripande syfte är att rekrytera och behålla fler medlemmar i idrottsföreningarna. Riktlinjerna i Idrotten vill ska vara vägledande och satsningen ska genomsyras av ett inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället. All verksamhet ska utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar.

Utifrån målen för Idrottslyftet och de mål och strategier som slagits fast i SvFF:s verksamhetsplan och i strategidokumentet Fäktningen inför framtiden har SvFF fastställt nedanstående riktlinjer.

Generella riktlinjer

  • Enbart ansökningar via IdrottOnline behandlas
  • Enbart föreningar som redovisar medlemmar i IdrottOnline Klubb kan beviljas medel från Idrottslyftet. Undantag kan i enskilda fall beviljas för nystartade verksamheter.
  • Enbart föreningar som under det senaste året beviljats LOK-stöd kan beviljas föreningsstöd från Idrottslyftet. Undantag kan i enskilda fall beviljas för nystartade verksamheter.
  • Enbart projekt som innebär att SISU-aktiviteter i någon form genomförs kan beviljas medel. I de flesta fall innebär detta ett uttryckligt krav på att aktiviteter ska rapporteras via utbildningsmodulen i IdrottOnline Klubb. Undantag från detta kriterium kan beviljas i enskilda fall. Anhållan om undantag ska motiveras särskilt i föreningens ansökan.
  • Varje aktivitet som genomförts med något stöd av Idrottslyftet måste redovisas i föreningens verksamhetsberättelse.
  • Medel som beviljats under 201 ska redovisas så snart som möjligt, dock senast senast den 30 oktober 2017 (för projekt avslutade före detta datum). Redovisning ska ske via modulen Idrottsstöd i IdrottOnline Klubb.