RF presenterar två studier om föräldrar inom barnidrotten

Föräldrarna spelar en viktig roll inom barnidrotten. Utan deras insatser skulle knappast den omfattande verksamhet, som engagerar en klar majoritet av våra barn, fungera. Men trots det är idrottsföräldrarna en tämligen outforskad grupp.Det har Riksidrottsförbundet nu försökt råda bot på genom två nya studier, som presenterades vid ett seminarium på Bosön den 19 oktober. Dels en kvantitativ undersökning, gjord av Göran Patriksson och Stefan Wagnsson, av föräldrarnas totala engagemang i sina barns idrottsföreningar, dels en intervjuundersökning, gjord av Staffan Karp, om hur föräldrarna ser på idrotten i relation till idrottsrörelsens egna mål och riktlinjer formulerade i Idrotten vill.Patrikssons och Wagnssons studie - "Föräldraengagemang i barns idrottsföreningar" - bygger på enkätsvar från drygt 700 föräldrar i 97 olika idrottsföreningar inom de tio populäraste barnidrotterna. Resultaten visar ett stort engagemang: 80 procent av föräldrarna gör någon insats, vissa bara ibland medan andra lägger ner väldigt mycket tid. Föräldraengegemanget är större inom lagidrotterna än i individuella idrotter. Fler mammor än pappor är engagerade, men papporna lägger ner mer tid på barnens idrott. Generellt ägnar föräldrarna också mer tid åt sina söners idrottande än åt döttrarnas.De allra flesta föräldrar är nöjda med sitt nuvarande engagemang, men det finns en inte obetydligt grupp som skulle vilja engagera sig mer, framför allt inom de individuella idrotterna. Samtidigt upplever mer än hälften av föräldrarna att föreningarna inte gör något speciellt för att uppmuntra till engagemang.Staffan Karp har i sin studie - "Den goda barnidrotten - föräldrar om barns idrott" - låtit intervjua 36 föräldrar till barn i åldern 10-12 år inom två idrottsföreningar, en fotbollsförening och en badmintonförening. Föräldrarna har också fått ta ställning till ett antal påståenden om hur barnidrott ska bedrivas, hämtade från Idrotten vill. Det visar sig att föräldrarna är tämligen överens med riktlinjerna i Idrotten vill, de vill ha en lekfull barnidrott utan alltför seriösa tävlingsinslag. De är också nöjda med föreningarnas sätt att bedriva verksamheten, även om dessa inte helt lyckas leva upp till de ställda målen. Särskilt gäller det alltför tidiga krav på prestation och resultat.Flera föräldrar, speciellt i fotbollsföreningen, är också tveksamma till de höga krav som ställs på föräldrarna att engagera sig på olika sätt. Något som får Karp att ställa frågan om dessa krav kan bli ett hinder för vissa barns idrottande. Det är inte bara barnen som ska passa in, föräldrarna måste också passa in i "föräldralaget".Båda rapporterna finns att hämta i pdf-format på RF:s hemsida, www.rf.se.För ytterligare information kontakta Anders Lundin tel 070-529 61 10.Fredrik Rodhe

Informatör, idrottspolitik

Riksidrottsförbundet

Idrottens Hus, 114 73 Stockholm

tel: 08-699 61 03

mobil: 070-512 21 62

fax: 08-94 81 84

e-post: fredrik.rodhe@rf.se

hemsida: www.rf.seav Monica Gårdström

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!