Minskade skillnader mellan förbunden, inte ökade

Det är huvudpunkterna i Svenska Fäktförbundets remissvar med anledning av den s.k. SF-stödsutredningen, som ska behandlas av RF-stämman i maj 2011.

Svenska Fäktförbundets styrelse anser allmänt, att utredningen, med de direktiv som fanns, har gjort ett gott arbete, som dessutom har förankrats väl vid t.ex. ordförandekonferenser.

Om myggor och kameler

Styrelsen framhåller att den motion som förbundet har skrivit till RF-stämman med titeln "Om idrottens mångfald, mygg och kameler" behandlar det totala stödet till idrotten (1 700 miljoner kronor) och inte endast den lilla del om är s.k. SF-stöd (265 miljoner kronor).

I motionen krävs

  • att RF-stämman uttalar att det ordinarie stödet till SF ska öka med 20 procent till nästa RF-stämma;
  • att RF-stämman beslutar uppdra till Riksidrottsstyrelsen att ta ett samlat grepp över finansieringen av svensk idrott och lämna förslag till RF-stämman 2013 om hur det totala statliga stödet till idrotten principiellt bör utformas och fördelas.

Önskade förändringar

Svenska Fäktförbundet tycker, att uppdelningen i basdel, storleksrelaterad del och verksamhetsrelaterad del med vikterna 15, 15 och 70 procent är väl avvägd.

När det gäller basdelen vill Svenska Fäktförbundet att mindre, kommersiellt svagare förbund, ska få ökat stöd, inte mindre. Och förbundsstyrelsen ifrågasätter om inte
t.ex. hög självfinansieringsgrad och nya s.k. idrottsaktiebolag i olika idrotter borde reducera basdelen.

Vidare ifrågasätter styrelsen om basbidraget ska vara en procentandel av det totala stödet. Utredningen "Organisationsöversyn av Svensk Idrott" föreslog att varje förbund ska få stöd till bl.a. kansli, förbundskapten och en internationell basverksamhet.

"Det är Svenska Fäktförbundets principiella uppfattning, att de ekonomiska skillnaderna mellan SF bör minska, inte öka. Detta ämne behandlas mer utförligt i vår motion", skriver styrelsen i remissvaret.

Utredningen vill, för att beräkna ett förbunds storlek, att begreppet "aktiv medlem" ska bilda underlag för denna del. Utredningen skriver att "med aktiv i idrott menas att man deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter."

Svenska Fäktförbundet är direkt motståndare till denna definition och vill att de personer är medlemmar, som har betalat medlemsavgiften.

När det gäller den verksamhetsrelaterade delen konstaterar styrelsen att det lokala aktivitetsstödet gynnar stora lagidrotter, där en tränare kan ta hand om stora grupper, medan det missgynnar idrotter, där den personliga träningen och relationen mellan en tränare och en elev är extra betydelsefull. Styrelsen föreslår därför att det lokala aktivitetsstödets omfattning bör utgöra en lägre andel än den utredningen föreslår.

Utredningen föreslår att ett bidragstak bör införas, så att inget SF kan erhålla mer än 10 procent av det totala SF-bidraget.

Styrelsen skriver i remissvaret:

"Solidaritet och omtanke om varandra har varit tidigare utgångspunkter för fördelningen av SF-stödet. Av det skälet har inte t.ex. fotbollen krävt andel som står i direkt proportion till deras andel av aktiviteten. Under 2009 fick Svenska Fotbollförbundet och Korpen vardera 8 procent av det totala SF-stödet om 264 miljoner kronor. Utredningen förslag öppnar för att de båda förbunden nu skulle kunna få ytterligare två procent vardera, d.v.s. drygt 5 000 000 kronor vardera. Det betyder, att ytterligare 10 000 000 kronor av 264 000 000 skulle gå till dessa båda förbund istället för att fördelas bland övriga.

Svenska Fäktförbundet menar att detta är näst intill provocerande i en tid, när klyftan mellan stora, kommersiellt starkare, förbund och andra vidgas".

Svenska Fäktförbundets uppfattning är att bidragstaket bör sättas, där de båda förbunden är för närvarande. Ett tak på 8 procent av det totala bidraget bör därför införas, anser styrelsen.

Läs hela remissvaret i bifogad fil.

Tidigare artikel "Svenska Fäktförbundet kräver ökat stöd till specialförbunden"

 

SF-stödsutredningen, remiss.pdf

Pressmeddelande - SF-stöd.pdf

av Hans Wahl

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!