Svenska Fäktförbundet fruktar att svensk idrott splittras

- Det finns en risk för en allvarlig splittring inom svensk idrott, om inget görs för att förändra dagens förhållande. Några få kommersiellt starka förbund, med resurser till utveckling, kommer att bli ännu större och starkare, medan huvuddelen av förbunden kommer att sakna resurser.

Det skriver Svenska Fäktförbundet i sitt remissvar på den s.k. Idrottsstödsutredningen, som av förbundet får starkt stöd både för sin beskrivning av tillståndet i svensk idrott och för de flesta av sina förslag.

Fäktförbundet understryker utredningens slutsats, att "fördelningssystemet i praktiken gynnar förbund med stora kommersiella intäkter" och önskar en annan ordning. Förbundet ger stöd till följande formulering i utredningen:

"Statsbidraget bör värna om mångfald och att särskild hänsyn tas till små förbund och idrotter med begränsade möjligheter till marknadsintäkter."

Svenska Fäktförbundet ger också uppskattande ord till den borgerliga regeringen, som såg till att det statliga stödet ökade för första gången på fem år, samtidigt som förbunden fick större möjligheter att själva bestämma hur pengarna från det s.k. Idrottslyftet ska hanteras.

Svenska Fäktförbundet vill förändra det lokala aktivitetsstödet, så att det passar bättre för individuella idrotter. Förbundet vill också förändra reglerna, så att barn stimuleras att pröva på flera idrotter i unga år, och att föreningarna får extra stöd om de kan behålla ungdomarna längre upp i åldrarna.

Utredningen föreslår, att svensk idrotts beroende av Svenska Spels vinster ska minska, men det ska fortfarande vara kopplat till statens intäkter från spelmarknaden. Svenska Fäktförbundet skriver:

"Svenska Fäktförbundet vill att alla band till spelmarknaden klipps av, och att staten ger ett stöd till idrotten på samma sätt som stöd ges till t.ex. försvar och utbildning."

Förbundet är starkt positivt till utredningens förslag om att ge alla idrotter rimliga grundförutsättningar för att bedriva och utveckla landslagsverksamhet.

 

Svenska Fäktförbundet, som är medlem i Sveriges Olympiska Kommitté, skriver:

"Extra insatser måste göras för de förbund med begränsade kommersiella intäkter, som inte är medlemmar i SOK. Av de totalt 1, 9 miljarderna (statens stöd till idrotten) borde några medel kunna frigöras för detta. Det är RF: s sak att genomföra detta."

Svenska Fäktförbundet kommenterar också den pågående diskussionen om en eventuell sammanslagning mellan RF och SOK bl.a. så här:

" För närvarande pågår en förvirrad debatt, där fler debattörer, mot bättre vetande, försöker måla upp en konflikt mellan de förbund som är medlemmar i Sveriges Olympiska Kommitté och de som inte är det. Stort nummer görs av de 60 miljoner kronor, som SOK disponerar för olika elitsatsningar.

Dessa 60 miljoner bör jämföras med de totalt 1, 9 miljarder som idrotten har i direkt statsstöd. En bättre användning av de 1, 9 miljarderna, med bl.a. en ökad satsning på förbundens egna utvecklingsinsatser, är mycket välkommen".

Utredningen drar slutsatsen att stödet till SOK också i fortsättningen formellt bör betalas till RF, men att det blir särredovisat och fastställt av regeringen.

Svenska Fäktförbundet skriver:

"Vi delar den synen. Regering och riksdag bör besluta om hur stor andel av idrottsstödet som ska gå direkt till den självständiga organisationen SOK, vars uppdrag är mycket väl definierat.

Utredningen föreslår, att staten bör säkerställa att idrottens tre stödorganisationer får ett grundstöd och att ingen organisation i anslagsfrågor ska kunna utöva ett inflytande över den andra. Utredningen noterar också att RF tycker att det är bra, att SISU får direkt stöd av regeringen, medan man som bekant har motsatt uppfattning, när det gäller SOK."

Svenska Fäktförbundet tar också upp utredningens diskussioner om RF: s förmåga att ta ansvar för statens stöd till idrotten, där utredningen har en del tveksamheter. Förbundet skriver:

"Vi ser däremot med viss oro på RF: s möjligheter att tillämpa det framtida stödet på ett sätt som kan motverka den nuvarande utvecklingen mot en splittrad idrott, där endast några få kommersiellt starka förbund har möjlighet till framtidssatsningar.

Utredningen har gett ett bra bidrag till förståelsen av vad som hänt i svensk idrott under senare år. Att rätta till misstagen är i första hand en fråga för idrottens egna organisationer. Det är vår förhoppning att RF i framtiden ska bli bättre på att hålla samman alla SF i en gemenskap, där alla, inte endast några få, får möjlighet till utveckling."

Hela remissvaret finns i bifogad fil.

Idrottsutredning, remiss.pdf

av Lars Liljegren

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!