Situationen med covid-19 inför terminsstart vår 2021

20200111 Inför kommande terminsstart är det många föreningar som hör av sig då det är svårt att planera för terminsstart och olika åldersgrupper då regler och riktlinjer är komplexa.  

De åtgärder och anvisningar för att begränsa smittspridningen som vidtogs av regering och myndigheter under december innebar både skärpningar och lättnader i restriktionerna och verkar på såväl direkta som indirekta sätt. Det har också stor betydelse hur varje enskild kommun har tolkat innebörden i regeringens uppmaning att omedelbart stänga ned varje onödig verksamhet.

Mycket talar för att samhällets bekämpning av covid-19 kommer att ha fortsatt mycket hög prioritet under januari och februari. Det är sannolikt att den kommande pandemilagen, som är tänkt träda i kraft den 10 januari, kommer att förändra restriktionernas karaktär och innehåll på sätt som också kommer att påverka idrotten. 

Svenska Fäktförbundets bedömning är att nya åtgärder och beslut kommer att presenteras under arbetsveckan 11-15 januari och att det därefter kommer att finnas en något mer överblickbar situation.

Den 11 januari kl 19.00 bjuds föreningsföreträdare in till informationsmöte om rådande läge utifrån då tillgänglig information. Här ges också information om möjligheter för föreningarna att söka stöd för ekonomiska förluster under kvartal fyra 2020. Länk till mötesinbjudan

Nuläge

De anvisningar som för närvarande gäller för idrotten och är aktuella för fäktföreningar är de nationella allmänna råden som trädde i kraft den 14 december 2020. Läs information om dessa här

Förutom ovanstående råd har dessutom kommuner samt regionernas smittskyddsläkare vidtagit åtgärder som ytterligare skärpt restriktionerna på många håll. Syftet har varit att i så stor utsträckning som möjligt att uppnå en situation där befolkningen stannar hemma, undviker gemensamma transporter och bara umgås i en mycket begränsad krets eftersom smittspridningen inte varit under kontroll. Dessa åtgärder vilar på regeringens uppmaning och gäller i de flesta fall till den 24 januari.

Framför allt har kommunerna på många håll stängt sina idrottsytor helt för föreningarnas idrottsverksamhet. Det finns också kommuner som kontaktat föreningar som är ordinarie hyresgäst av kommunala anläggningar och lokaler och rekommenderat att verksamheten ska upphöra eller begränsas fram till den 24 januari. I vissa regioner har smittskyddsläkare har rekommenderat att all organiserad träning, inklusive utomhusträning, helt ska upphöra fram till 24 januari. 

För att kunna göra en egen bedömning av rådande läge behöver varje förening sätta sig in i såväl de nationella råden som gäller deltagande individer som anvisningarna för anordnare av idrott från Folkhälsomyndigheten. Vidare är det viktigt att ta del av den information som smittskyddet i regionen publicerar på regionens hemsida. 

Pandemilagen

Den 10 januari 2021 började den så kallade pandemilagen att gälla. Det beräknas att det under de närmaste dagarna kommer att bli möjligt att publicerade mer detaljerad information om vad denna lag eventuellt innebär för fältverksamhet i föreningsform. 

av Pierre Thullberg Coronavirus

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!