IL Grundkurs för fäktledare

Grundkurs för fäktledare, GRUFF,  är en av SISU godkänd lärgruppsutbildning för svenska fäktledare. Utbildningen fungerar som en bred introduktion till fäktsporten och svensk fäktning. Utbildningen är tänkt att genomföras med fem lärgruppstillfällen och omfattar totalt 18 studietimmar.

Studiematerialet för GRUFF består av handboken Att fäkta florett och värja – handbok för barn och ungdomsfäktning" samt den särskilda studiehandledningen för GRUFF. Materialet beställs från SvFF:s webshop senast tre veckor innan utbildningens genomförande och kostar 400 kr per deltagare.

Huvudmannaskap och samverkan med SDF*

Sökande förening är alltid huvudman för utbildningen och redovisningsansvarig.

Rekommenderat antal deltagare i en utbildning är max 12. Arrangören kan erbjuda utbildningen enbart till  egna medlemmar eller välja att bjuda in deltagare från andra föreningar. En konstruktion där föreningen köper utbildningen, examinationen och kursadministration från SDF:et är ibland en lämplig lösning.

*SDF står för specialdistriktsförbund. 

Redovisning till SISU

Samtliga kurstillfällen, såväl praktiska som teoretiska, ska redovisas till SISU av föreningen med hjälp av utbildningsmodulen i IdrottOnline Klubb. Även eventuella planeringstillfällen som är kvalificerade enligt SISU:s regler ska redovisas. Observera att två föreningar inte kan redovisa samma deltagare i en SISU-aktivitet. Ta kontakt med SISU-distriktet för mer information.

Ekonomi

Sökande förening beviljas föreningsstöd med 750 kr per deltagare för att täcka kostnaderna för utbildningsmaterial samt med max 4000 kr för eventuell lokal- eller ledarkostnad.

Ansökan

Ange minst följande information vid ansökan:

Prioriterat område: Utveckla verksamheten så att idrotten gör som "Idrotten vill" (föreningsutveckling)

Inriktning/förbundsprojekt: Grundkurs för fäktledare

Kort beskrivning: Ange namn på lärgruppsledare  datum för lärgruppstillfällena, antal deltagare samt lokal/plats för utbildning.

Projekt "Grundkurs för fäktledare"

Inriktning "Utbildning/ledarutveckling".

Syfte: Att utbilda fler ledare för att utveckla och stärka svensk fäktning.

Mål: Att genomföra Grundkurs för fäktledare i enlighet med studiehandledningen.

Ekonomi: Vid eventuell extraansökan utöver schablon, ange budget. Denna information kan även bifogas.

Övrigt: Ange eventuella osäkerheter i budgetering eller deltagarantal.

Redovisning till SISU ska ske skyndsamt efter genomförd utbildning.

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!